DJURGÅRDEN-LILLA VÄRTANS MILJÖSKYDDSFÖRENING

 

DLV, c/o Per Olof Fredriksson, Sandhamnsgatan 12, 115 40, Stockholm,

 tel 783 03 28, www.dlv.se  e-mail pofredriksson@live.se

 

 

Till alla medlemmar och övriga intresserade! Nu är det dags för

 

ÅRSMÖTE med FÖREDRAG

25 års sen DLV bildades

ONSDAG DEN 13 MAJ  KL. 18.30

 

Välkomna till Kyrksalen, Dianavägen 8-10 i Hjorthagen

 

2009 års möte i vår förening inleds med att Cecilia Obermüller, geovetare med inriktning på miljö- och hälsa samt aktiv miljöpartist i Stockholms kommunfullmäktige och stadsbyggnads­nämnd berättar om Spelet om Stockholm. I dag styrs avgörande om tunga frågor helt genom välregisserade utspel i stället för breda samförståndslösningar. Detta är aktuellt genom de en­sidiga presentationerna av Slussens och Västra Citys stora omvandlingar nyligen. Kommande översiktsplan är också redan låst genom presentationen av Vision 2030 utan demokratisk för­ankring. – Vill vi ha det så? Cecilia berättar även om miljöpartiets syn på skyddet av den Kungliga Nationalstadsparken.

 

Det blir intressant att få veta och det blir säkert tillfälle att ställa frågor om hur planer och utspel påverkar dagens boende- och naturmiljö.

 

Styrelsen informerar sedan om

 

-         Förhandling den 7 maj i EG-domstolen om talerätten för DLV kan ändra lagstiftningen

-         Ny översiktsplan och fördjupad översiktsplan för Nationalstadsparken i Stockholm

-         Planerna att bygga bostäder på Kampementsbacken och vid Husarviken

-         Norra länkens trafikplats vid Hjorthagen, stora miljöstörningar och ökade kostnader

-         Värtapiren (nuvarande Casablancapiren) leder till omfattande exploatering i Värtahamnen

 

Därefter vidtar årsmötes­förhandlingarna, d v s styrelseval och vad vi skall arbeta med det kommande året.

 

ALLA ÄR HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!

 

Har Du förslag på nya styrelseledamöter? Ring då till Bitte Liberg tel 08-84 30 88 ordförande i valberedningen.

 

Vill Du gå med i Djurgården-Lilla Värtans Miljöskyddsförening? Årsavgiften till DLV är för pensionär/studerande 65 kr, andra enskilda personer 100 kr, föreningar 200 kr, företag 400 kr, pg 19 81 03-4. Vår uppgift är att värna om och förbättra miljön inom vårt verksamhetsområde

 

Aktuella frågor våren 2009

 

Lagen som gör det möjligt att vidta åtgärder som innebär ett tillfälligt intrång eller en tillfällig skada i en nationalstadspark börjar gälla 1 maj. 20 april tog Stockholms kommunfullmäktige beslut om en fördjupad översiktsplan för Stockholms del av Nationalstadsparken där 2 % av parkytan tas bort jämfört med kartan i regeringens proposition 1994/95:3. Samtidigt upphävs beslutet att instifta två naturreservat inom parken. Planen vägleder hur mycket exploatering staden kan göra, inte hur stort skyddet ska vara. Vi står i samma läge som innan Gärdesstaden byggdes för 80 år sedan. Staden sätter nu också igång en omfattande exploatering av parken. Länsstyrelsen får ansvar för den kungliga Nationalstadsparken men vad vill landshövdingen?

 

En startpromemoria för planläggning av Albano och Teknikhöjden väster om Lill-Jansskogen i Nationalstadsparken har antagits. 100 000 kvm institutionsbyggnader och 10 000 kvm student- och forskarbostäder planeras. Det 5 år gamla programmet för Albano skrotas för en allt högre exploatering som anges ”både möjlig och önskvärd”. Natur ses som hot, hus ger trygg miljö! Syftet anges att knyta ihop bebyggelse med en landsväg där det borde vara grönstråk i parken.

 

Stadsbyggnadsnämnden vill nu ställa ut en ny översiktsplan för Stockholm. Det vi sett hittills har varit ett tämligen tunt förslag och som i princip saknar skydd för parker och grönområden. Planeringen för bebyggelse i den, enligt ännu gällande översiktsplan, viktiga spridningsvägen vid Kampementsgatan fortsätter. Ett av Gärdets få kvarvarande skogsområden raderas då ut.

 

Utställning av detaljplan för västra delen av Norra Djurgårdsstaden med ca 1 200 bostäder är i faggorna. Detaljplanen innehåller analyser om eventuell påverkan på omkringliggande miljön i nationalstadspark/Abessinien. Här planeras två förskolor, två lekparker och specialbostäder att läggas i Hjorthagsparken. Detaljplanen för norra delen med ca 670 bostäder är överklagad.

 

Vid anläggande av en byggväg för trafikplatsen vid Norra länken till Hjorthagen och hamnen har Vägverket utan marklov skövlat Gärdets sprid­ningsväg. Detta startade redan i januari och marken har sedan fyllts upp med över en meter med sprängsten. Miljöförvaltningen framhöll förut att sådana lösningar för huvud- och lokalvägar som kan innebära intrång och barriär i park- och naturmark i Hjorthagsparken och Storängsbotten är oacceptabla ur miljösynpunkt.

 

Kostnaderna för Hjorthagens trafikplats har liksom för hela Norra länken stigit skyhögt och beräknas sedan avtal om kostnader träffades 2005 ha fördubblats trots att besparingar gjorts på miljön. Glastaket över länken vid Hjorthagen är borttaget liksom den luftrening, som stod inskriven i detaljplan för tornet med tunnelluftens utsläpp vid Storängsvägen. Tornets höjd har samtidigt minskats med 1/3. Allt detta trots att trafiken på länken tidigare avsåg en hälften så stor trafikmängd. Trafikplatsen har i ny detaljplan vuxit ut både på längd och djup.

 

Strax intill planeras Värtapiren att byggas ut med i storleksordningen 1 ½ gång Riddarholmen Enligt vad som sagts i miljödomstolen den 3 mars kommer bergmassorna till Värtapiren att tas från utbyggnaden av Norvik i Nynäshamn och ej som tidigare planerats från Norra länken och Citybanan. Fördelen är att tunga transporter genom innerstaden minskar. Anläggande av piren innebär stora störningar för närboende både vid byggtiden och då nya fartygs­platser till­kommer. Redan nu är jättefärjorna i Värtabassängen mycket störande. I skissen till detalj­plan för piren ingår en helt ny tät och hög bebyggelse mot Gärdet, som tar bort utsikten mot vattnet

 

Mer än fyra år efter att södra sidan av Husarviken skövlades kom ärendet den 12 mars upp i miljödomstolen. Staden hävdar att uppgrävning bara görs inom det område som i översikts­plan 99 ligger utanför Nationalstadsparken. Där ljuger man för den västligaste delen som kal­höggs i december 2008 ligger enligt den redovisningen i Nationalstadsparken. Däremot flyttar man bort gränsen i ny plan. Dessutom framkom efter förhandlingen att staden avser att leda bort både Starrbäcken från Storängen och bäcken från Hjorthagen genom Hjorthagsparken i en ledning rakt genom det albryn, som anges skyddas i detaljplan för Norra Djurgårdsstaden. Därigenom skulle kärret mot Uggleviken torrläggas trots ESKO-skydd för grod- och kräldjur.

 

Nya Östermalms parkplan är en gedigen genomgång av grönområdena och hur de ska skötas. Stadion kan komma att få en mindre utbyggnad. Vi anser att den ska klara fotboll och idrott.

 

Glöm ej betala Din årsavgift till DLV (inbetalningskort bifogas)            Per Schönning, ordf.