DJURGÅRDEN-LILLA VÄRTANS MILJÖSKYDDSFÖRENING

 

DLV, c/o Per Olof Fredriksson, Sandhamnsgatan 12, 115 40, Stockholm,

 tel 783 03 28, www.dlv.se  e-mail olof.fr@telia.com

 

 

 

 

 

 

Till alla medlemmar och övriga intresserade! Nu är det dags för

 

ÅRSMÖTE med FÖREDRAG

TORSDAG DEN 24 APRIL KL. 18.30

 

Kom till Kyrksalen, Dianavägen 8-10 i Hjorthagen

 

 

2008 års möte i vår förening inleds med att Arne Sundström, tidigare ordförande i DLV, berättar om kryssningstrafikens historia. Nu aktualiserad genom en ny kryssningsterminal på Frihamns­piren i Lilla Värtan för att kunna ta emot de allt större kryssningsfartygen. Det blir säkert tillfälle att ställa frågor om hur planerna påverkar dagens boende- och naturmiljö.

 

 

Styrelsen informerar sedan om

 

-         Utställning av den fördjupade översiktsplanen för Nationalstadsparken i Stockholm

-         Fortum Värmes ansökan om ett nytt biobränsleeldat kraftvärmeverk i Hjorthagen tas upp i Miljööverdomstolen

-         De nya planerna att bygga bostäder på Kampementsbacken

-         Norra länkens byggande leder till stora miljöstörningar och ökade kostnader

-         Utbyggnad av Värtapiren (nuvarande Casablancapiren) med nya hamnlägen

 

Därefter vidtar årsmötes­förhandlingarna, d v s styrelseval och vad vi skall arbeta med det kommande året.

 

 

ALLA ÄR HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!

 

 

Har Du förslag på nya styrelseledamöter? Ring då till Bitte Liberg tel 08-84 30 88 ordförande i valberedningen.

 

Vill Du gå med i Djurgården-Lilla Värtans Miljöskyddsförening? Årsavgiften till DLV är för pensionär/studerande 65 kr, andra enskilda personer 100 kr, föreningar 200 kr, företag 400 kr, pg 19 81 03-4. Vår uppgift är att värna om och förbättra miljön inom vårt verksamhetsområde

 

Aktuella frågor våren 2008

 

Stadsbyggnadsnämnden i Stockholm ställer ut förslag om fördjupning av översiktsplan för Stockholms del av Nationalstadsparken på Tekniska Nämndhuset, Östermalms stadsdelsför­valtning samt Hjorthagens bibliotek. Synpunkter lämnas senaste utställningsdag den 14 maj. DLV är fortsatt kritisk till att staden vill ta bort skyddet helt längs södra sidan av Husarviken.

 

Stockholm miljöförvaltning har tagit fram ett åtgärdsprogram för buller från vägtrafik, spår­trafik, flyg och viss industri. Kartläggningen visas på www.stockholm.se . Vi har påpekat att bullret vid Husarviken fortfarande redovisas inklusive destruktionsanläggning där!

 

Vid en debatt om Norra länken i mars med representanter för Vägverket, Stockholms stads­byggnadskontor och Akademiska hus tvingades Vägverket medge att man inte klarar av att bygga jordtunneln i Bellevue på så sätt och inom den kostnadsram man sagt i regeringsrätten. Vattenströmningen och därmed riskerna är stora och kostnaderna för bygget ökar. Regeringen förbereder nu en lagändring av skyddet för Nationalstadsparken som gör det möjligt att "till­fälligt" kunna exploatera inom parkens skyddsvärden om dessa värden därefter kan återställas.

 

I en dom i februari 2008 stoppar länsrätten ombyggnaden av Gamla skogsinstitutet i Nobel­parken i Nationalstadsparken till ambassad för Israel. Man anser liksom länsstyrelsen att detta kräver bygglov. Det planerade staketet runt byggnaden strider också mot detaljplanen.

 

DLV har lämnat ett starkt kritiskt svar på stadsbyggnadskontorets synpunkter på MKB för Hjorthagen inför den omfattande exploatering staden planerar – även av äldre Hjorthagen. Vi har tagit fram en ny karta där vi konkretiserat hur utbyggnaden kan ske på miljövänligare sätt. Kritiken från Förbundet för Ekoparken och andra intresseföreningar var också mycket starkt.

 

Vi har avvisat Stockholms Hamnars tillståndsansökan av utbyggnad av terminal för jättelika kryssningsfartyg i Lilla Värtan nedanför Hjorthagen. Fartygen är alltför stora för skärgården. Utbyggnaden av den s k Värtapiren skulle även medföra stor risk för spridning av miljögifter.

 

Utbyggnaden av Lidingöbro Värdshus har minskats för att ta hänsyn till miljön och riksint­resset för nationalstadspark. Det visar sig att villkoret för Stockholms övertagande av 83,5 ha mark inom Kaknäs till marknadsvärde då av 16 miljoner kronor för bara 8 miljoner är att man inte utan kronans medgivande äger bebygga marken. Natur­värdena ska bevaras för rekreation.

 

Stadsbyggnadsnämnden i Stockholm har beslutat att tillämpa en rullande översiktsplanering byggd på arbete med den s k Vision 2030. Denna saknar dock helt den breda förankring hos medborgare, näringsliv, föreningar, intresseorganisationer, myndigheter och olika instanser som krävs och kan därför inte utgöra basen för den kommande översiktsplaneringen.

 

DLV har fått en skrivelse från Högsta Domstolen om vår talerätt att yttra oss över iför över­sändande av begäran om förhandsavgörande av EG-domstolen. Skrivelsen är uppdelad i 34 olika punkter med textavsnitt samt 3 fylliga frågeställningar till EG-domstolen om talerätten.

 

Planen för Norra länkens trafikplats vid Hjorthagen har överklagats då den inte tar hänsyn till behovet av bevarad grönyta i spridningsvägen för Nationalstadsparken enligt översiktsplanen. Även tillståndet för utbyggnad med en fördubbling av Värtaverkets produktion är överklagat.

Svenska Dagbladet har i en artikelserie granskat Fortum Värme som monopolföretag för gas och värme och funnit att man trots goda förtjänster ej åtgärdar brister i det läckande gasnätet. DLV har påtalat detta sedan lång tid och har lagt en länk på vår hemsida www.dlv.se om det.

 

Långfredagens vandring runt Ladugårdsgärdet med beskrivning av byggplaner (Kampements­backen m fl) och den fina naturen blev mycket uppskattad trots ett plötsligt bistert vinterväder.

 

SBK planerar att hålla ett samrådsmöte 14 maj om planen på 7 femvåningshus i spridnings­zonen norr om Kampementsgatan trots våra, stadsdelsnämndens och de kringboendes protester.

 

Glöm ej betala Din årsavgift till DLV (inbetalningskort bifogas)            Per Schönning, ordf.