DJURGÅRDEN-LILLA VÄRTANS MILJÖSKYDDSFÖRENING

 

DLV, c/o Per Olof Fredriksson, Sandhamnsgatan 12, 115 40, Stockholm,

 tel 783 03 28, www.dlv.se  e-mail olof.fr@telia.com

 

 

 

 

Till alla medlemmar och övriga intresserade! Nu är det dags för

 

ÅRSMÖTE med FÖREDRAG

ONSDAGEN DEN 9 MAJ KL. 18.30

 

Kom till Kyrksalen, Dianavägen 8-10 i Hjorthagen

 

 

2007 års möte i vår förening inleds med att Klas Groth och Thomas Stoll, båda ansvariga handläggare för stadsbyggnadskontorets planer för Hjorthagen, Södra Värtahamnen och Norra Djurgårdsstaden, berättar om stadens pågående planering för dessa områden. Planeringen påverkas av att länsstyrelsen angivit att staden ej tagit tillräcklig hänsyn till riks­intressena i området, Nationalstadsparken och kulturmiljövården i Abessinien och Gasverket. Det blir tillfälle att ställa frågor om hur planerna påverkar dagens boende- och naturmiljö.

 

 

Styrelsen informerar sedan om

 

-         Fortsatt arbete med fördjupad översiktsplan för Nationalstadsparken

-         Fortum Värmes ansökan om ett nytt biobränsleeldat kraftvärmeverk i Hjorthagen m m

-         Planer på nya bostäder på Kampementsbacken och Svea Artilleri mot Stadion

-         Norra länkens byggande – blir det starten för Österleden också?

-         Miljöprövningen av tunnlar för kraftledningar genom naturmiljön i Hjorthagen

 

Därefter vidtar årsmötes­förhandlingarna, d v s styrelseval och vad vi skall arbeta med det kommande året. Styrelsen lämnar också förslag om införande av ett s k Internet-baserat medlemskap i föreningen som ett särskilt alternativ till nuvarande medlemskap.

 

 

ALLA ÄR HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!

 

 

Har Du förslag på nya styrelseledamöter? Ring då till Bitte Liberg tel 08-84 30 88 ordförande i valberedningen.

 

Vill Du gå med i Djurgården-Lilla Värtans Miljöskyddsförening? Årsavgiften till DLV är för pensionär/studerande 65 kr, andra enskilda personer 100 kr, föreningar 200 kr, företag 400 kr, pg 19 81 03-4. Vår uppgift är att värna om och förbättra miljön inom vårt verksamhetsområde

 

Aktuella frågor våren 2007

 

Nya byggen i Nationalstadsparken

Trots att både Vägverket och regeringen förfarit felaktigt gällande beslut om arbetsplan och detaljplan för Norra länken genom Bellevue avslog Regeringsrätten överklagandena då man var tveksam om alternativet och ansåg att ytterligare utredning ej skulle leda till annat resultat.

Stockholms kommunfullmäktige tog ett ge­nomförandebeslut om trafikplats för Norra Länken i Hjorthagen med påfart väs­ter ut från hamnområdet som går under Lidingövägen till länken. Den lösningen är bra. Vägverket följer dock ej MKB för transport av bergmassor vid Uggle­viksvägen, som breddats och då oaktsamt skadat skyddsvärd natur. Österleden återlanseras men nu som matarled till Östermalm i Vägverkets och Stockholms nya planer. Trafiken i Nationalstadsparken debatteras på Konstakademien, Fredsgatan 12, onsdagen 25 april kl.18.

 

En utställning om ett nytt förslag till teknikhus för Norra länken med placering inom Albano vid Roslagsvägen ställs ut den 11 april – 9 maj 2007 (då synpunkter senaste kan lämnas in). Planförslaget innebär att en grästäckt envåningsbyggnad placeras mot Värtabanans banvall. Förslaget som bearbetats efter synpunkter från DLV och FFE ger nu mindre miljöpåverkan.

 

Stockholms hamn har beslutat att Magasin 9 på Frihamnspiren ska byggas om till en kryss­ningsterminal och utställningshall klar våren 2008. Det leder till mer störande busstrafik.

 

Lidingöbro ansöker i lov för ny- och tillbyggnad att riva stor del av värdshuset och bygga upp hotell, spa och restaurang för upp till 500 personer med 2-våningsbyggnad i västra delen och källarplan och garageplatser ej bara under huset utan även under terrassen mot öster som då förlängs med en entresol med glasvägg mot vattnet. Den bevarade äldsta längan restaureras. Vi anser att en så stor och trafikalstrande byggnad kräver detaljplaneläggning och samråd.

På Djurgårdsön vill ägaren till restaurang Lindgården, granne med Liljevalchs konsthall vid Djurgårdsvägen, bygga ett hotell i fyra våningar med konferensdel och relaxavdelning samt garage. Huset skulle bli för stort i den känsliga miljön. Det bästa vore om Lindgården bevaras. På ängarna vid Rosendal vill stadsbyggnadskontoret ge tillfälligt lov att uppföra tältteater för 1200 personer i en av Nationalstadsparkens känsligaste miljöer. I dag njuter man av tystnaden och skönheten vid dessa ängar och skogsbryn ner mot vattnet. Hur tänks parkering få plats?

 

I randen av Nationalstadsparken pågår en intensiv planering för nya bostäder. Nu vill man i

en viktig spridningsväg för parken bygga hus hela vägen på norra sidan av Kampementsgatan. Det är ej bara bostäderna vid Husarvikens gröna strandområde som strider mot riksintressena. Nu har Riksantikvarieämbetet klargjort att Swartlings stallar ej får rivas. Kanske kan de integ­reras i en ny musikhögskola som konsertsal. Nyårskonserten i TV spelas ju i ett f d ridhus.

 

Trots överklaganden avser staden att åt Fortum spränga arbetstunnel i västra Hjorthagsparken till en kraftledningstunnel vilket spolierar den skyddsvärda våtmarken i en viktig värdekärna.

Vid nya byggen är det viktigt att skydda grönytor, inte minst med befintliga större träd inom Nationalstadsparken och dess randzon. Det gäller ej bara ekar utan våtmark och mossklippor.

 

Nytt biobränsleeldat kraftvärmeverk i Hjorthagen med nytt lager, hamn och järnväg

Det hjälpte ej att Stockholms miljöförvaltning ej ville förorda en lokalisering av ett nytt bio­bränsleeldat kraftvärmeverk intill Hjorthagens bostäder som Fortum Värme av ekonomisk vinning begärt, men som strider mot översiktsplanen. Miljö- och hälsoskyddsnämnden gick emot och tillstyrkte. Hur kan en politisk nämnd besitta bättre kunskap än sin fackförvaltning och myndighet i en sådan fråga, som allvarligt kan påverka boendes hälsa? Jo staden äger 49 % av aktierna, har egna ekonomiska intressen och representeras i Fortum Värme av nämnden!

 

Djurgården-Lilla Värtans miljöskyddsförening söker nya medlemsformer

Vi anser att Internet ger ökade möjligheter att utvidga närdemokratin. Med ökad rörlighet och större konkurrens om folks uppmärksamhet har det blivit allt svårare att nå fram med budskap ”pappersvägen”. Vi har inom DLV fört en diskussion om vi skulle kunna ge ett alternativ till det nuvarande medlemskapet och för lägre avgift bara ge Internetinformation på www.dlv.se där vi redan i dag informerar om aktuella samråd och annat matnyttigt om vår förening.

 

Glöm ej betala Din årsavgift till DLV (inbetalningskort bifogas)               Per Schönning, ordf