DJURGÅRDEN-LILLA VÄRTANS MILJÖSKYDDSFÖRENING

 

DLV, c/o Per Olof Fredriksson, Sandhamnsgatan 12, 115 40, Stockholm,

 tel 783 03 28, www.dlv.se  e-mail olof.fr@telia.com

 

 

 

 

Till alla medlemmar och övriga intresserade! Nu är det dags för

 

ÅRSMÖTE

TORSDAGEN DEN 4 MAJ KL 19

 

Kyrksalen, Dianavägen 8-10, Hjorthagen

 

 

 

 

2006 års möte i vår förening inleds med att Kurt Hultgren, generalsekreterare för Resenärs­forum, en riksförening för kollektivresenärerna – känd förespråkare för spårburen trafik –  talar om kollektiv­trafiken som det enda verkliga alternativet för framtiden för att bevara både stadsmiljö och naturmiljö, ej minst för Hjorthagen, Lidingö och Värtan. Han anser också att det är staden som är ekologiskt effektiv med tanke på människor, välfärd och färdmedel.

 

Styrelsen informerar sedan om

 

-         får vi någon fördjupad översiktsplan för Nationalstadsparken?

-         bostadsplanerna i ”Norra Djurgårdsstaden” – hur går det med dem?

-         Fortums planer att bygga lager för flytande fossil naturgas nedanför Hjorthagskyrkan

-         Fortum Värmes planer på ett nytt biobränsleeldat kraftvärmeverk i Hjorthagen

-         planer på nya bostäder på Kampementsbacken och i södra Värtahamnen

-         förändrad oljehantering i Loudden

 

Därefter vidtar årsmötes­förhandlingarna, d v s styrelseval och vad vi skall arbeta med det kommande året.

 

 

VÄLKOMNA!

 

 

Har Du förslag på nya styrelseledamöter? Ring då till Bitte Liberg tel 08-84 30 88 ordförande i valberedningen.

 

Vill Du gå med i Djurgården-Lilla Värtans Miljöskyddsförening? Årsavgiften till DLV är för pensionär/studerande 65 kr, andra enskilda personer 100 kr, föreningar 200 kr, företag 400 kr, pg 19 81 03-4. Vår uppgift är att värna om och förbättra miljön inom vårt verksamhetsområde

Inbetalningskort bifogas utskicket.

Aktuella frågor våren 2006

 

Länsstyrelsen ger detaljplanen för Norra Djurgårdsstaden bakläxa

 

Stockholms stadsbyggnadskontors detaljplaneförslag för Norra Djurgårdsstadens första 2000 bostäder vid Husarviken och Storängskroken tar ej tillräcklig hänsyn till riksintresset för kul­turminnesvården eller Nationalstadsparken enligt länsstyrelsen och måste göras om. National­stadsparken i planområdets nord­västra del borde behandlas som en övergångs­zon utan exploa­tering. Kommande generatio­ner bör få samma möjlighet som vi att kunna uppleva det­ta histo­riska landskap. MKB är undermålig. Helst bör staden göra en övergripande miljöbedömning.

Husarviksgruppen inom Förbundet för Ekoparken bearbetar också Stockholms stad för att få bättre respekt för riksintresset, bl a har vi uppvaktat stadsbyggnadsborgarrådet Py Börjesson.

 

LNG-lagret och Gasverket kan komma att flyttas ut från Stockholm

 

AGA, Fortum och Nynäs kommer att söka tillstånd att bygga LNG-anläggning i Nynäshamn i stället för vid Hjorthagen i Stockholm. Då borde man kunna bygga attraktiva bostäder ner mot Lilla Värtan i enlighet med DLV:s förslag samtidigt som Lidingövägen överdäckas och bullret från den stadsmotorväg som Lidingövägen redan beslutats bli när Norra länken byggs dämpas. Samtidigt bör stadens planer att bygga bostäder i Nationalstadsparken vid Husarviken slopas. Kraftledningen till Lidingö ska flyttas till befintlig tunnel från Värtan via sjökabel/i bron och under jord till Koltorp. Vi vill att kraftledningen till Bergshamra ska läggas i samma tunnel!

 

Flera nya planer

 

Många stora frågor berör nu Hjorthagen och dess närområde. I södra Hjorthagsparken vill nu Fortum dra nya ledningar för naturgas och Vägverket bygga en transportväg till Norra länken. Där planeras sedan den nya vägen till Norra Djurgårdsstaden gå. Området utgör en oersättlig värdekärna i spridningsvägen för Nationalstadsparken och flera stora träd skulle fällas. Vi vill lägga vägen ovanpå länken för att spara naturvärden. Staden föreslås även en ny detaljplan för trafikplats Hjorthagen vid Norra länken, som är enormt ytkrävande, stor som hela Gamla stan. 6 april kl 17-19 är det öppet hus om planen på Fortum Campus Värtan vid Lidingövägen 115.

 

Samråd har hållits om förslag till detaljplan för Botaniska huset där ett i princip fönsterlöst 7-våningars lager skulle byggas till inne i Nationalstadsparken. DLV vill att det läggs under jord

Ett öppet hus kallat samråd för tre nya punkthus i östra delen av Kampementsgatan har hållits. Vi är kritiska till att samråden blir en slags vernissage där allmänheten ej kommer till tals. De planerade husen skulle här komma nära bostadshusen i norr och samtidigt ligga mycket högre. De skulle ianspråkta naturmark i återstoden av en särskilt skyddsvärd biologisk spridningsväg.

 

Öppet hus hålls 22 mars kl 17-19 i gamla biblioteket Tekniska Nämndhuset om ny tågstation i Frescati och 29 mars kl 17-19 om ny plan för Idrottshögskolan i huvudentrén Lidingövägen 1. Ett samrådsmöte  hålls 27 mars kl 18 i lilla matsalen i Musikhögskolan Valhallavägen 105 om programförslag för Svea Fanfar för ny Musikhögskola samt 300 nya bostäder intill Stadion.

Ett samrådsmöte om förslag till detaljplan där varven ska bevaras och utvecklas i Beckholmen /område vid kv Grönland på Djurgården hålls 26 april kl 17.30 i Vasamuseet i Galärparken.

 

Samråd om förslag till översiktsplan för Stockholms del av Nationalstadsparken Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-Djurgården ska nu genomföras. Vi kommer noggrant att bevaka skyddet!

 

Rekreation i Nationalstadsparken

 

Vintern har varit ovanligt lång i år och många har prövat sina skidor ute på Ladugårdsgärdet. På Lidingö finns hela 50 km preparerade skidspår som underhålls av idrottsföreningarna där. Vi har tagit fasta på att det ska gå att utöva bra motion även på vintern i Nationalstadsparken och presenterat ett program för att möjliggöra och underhålla skidspår mellan parkens delar från norr till söder. En spårkarta presenterades för stadsdelsnämnden, Djurgårdsförvaltningen, Solna m fl. Entusiasmen var stor från Stockholms Skidförbund och Solna är intresserade att se till att passager o d ordnas. Stockholms stad har ej svarat något ännu men detta borde bli succé

Ett förslag till ny cykelplan har tagits fram för bl a Östermalm. Planen är i det stora hela bra.

 

Glöm ej betala årsavgiften till DLV (inbetalningskort bifogas)                  Per Schönning, ordf