DJURGÅRDEN-LILLA VÄRTANS MILJÖSKYDDSFÖRENING

 

DLV, c/o Per Olof Fredriksson, Sandhamnsgatan 12, 115 40, Stockholm,

 tel 783 03 28, e-mail olof.fr@telia.com

 

 

 

 

Till alla medlemmar och övriga intresserade! Nu är det dags för

 

ÅRSMÖTE

ONSDAGEN DEN 11 MAJ KL 19

 

Kyrksalen, Dianavägen 8-10, Hjorthagen

 

 

 

 

2005 års möte i vår förening inleds med att hjorthagsbon Mats Rehn talar om Hjorthagen. Ingen kan detta bättre än Mats! Han har ett engagemang för sin bygd och är även en känd profil i Värtans IK. Just nu är han aktuell med en bok om Värtaverkets 100-åriga historia. Det är en uppföljning av hans tidigare bok Kraften från Värtan.

 

Styrelsen informerar sedan om

 

-         behandling av förorenade massor på Husarvikens södra strand

-         bostäder med betongdäck som lock på föroreningarna i ”Norra Djurgårdsstaden”

-         Fortums planer att bygga lager för flytande fossil naturgas nedanför Hjorthagskyrkan

-         rättsprövning där Stockholms stads gränser för Nationalstadsparken ifrågasätts

-         planer på nya bostäder runt Ladugårdsgärde i kv Tre Vapen, Kampementet, Lissabon och södra Värtahamnen där också ett nytt köpcentrum planeras

 

Därefter vidtar årsmötes­förhandlingarna, d v s styrelseval och vad vi skall arbeta med det kommande året.

 

 

VÄLKOMNA!

 

 

Har Du förslag på nya styrelseledamöter? Ring då till Lennart Wahlström tel 08-660 69 63 ordförande i valberedningen.

 

Vill Du gå med i Djurgården-Lilla Värtans Miljöskyddsförening? Årsavgiften till DLV är för pensionär/studerande 65 kr, andra enskilda personer 100 kr, föreningar 200 kr, företag 400 kr, pg 19 81 03-4. Vår uppgift är att värna om och förbättra miljön inom vårt verksamhetsområde

Inbetalningskort bifogas utskicket.

 

Aktuella frågor våren 2005

 

Exploateringen av Husarvikens södra strand och Storängskroken har inletts

 

Kommunfullmäktige godkände i december gatu- och fastighetskontorets (gfk) genomförande­beslut för Norra Djurgårdsstadens 5.000 bostäder. Där ingår byggandet av en anläggning för flytande naturgas (LNG), i hamnområdet nedanför Hjorthagskyrkan, åt Fortum som ersättning för det gamla gasverket samt en kraftledningstunnel från ställverket i Hjorthagen till Fisksjö­äng i Nationalstadsparken.

 

Gfk inledde i början av januari exploateringen av Husarvikens södra strand och Storängs­kroken i Hjorthagen. Ca 1.000 träd avverkades i en första omgång. Många var uppvuxna och skyddsvärda. Ytterligare flera hundra träd har avverkats senare trots att gfk:s egen inventering visat att de låg i Nationalstadsparkens gräns och hade betydelse för landskapsbilden. Miljö­förvaltningen hade begärt synpunkter till slutet av januari på gfk:s anmälan att få gräva upp och efterbehandla förorenad mark i området, men gfk avvaktade inte resultatet av samrådet. Uppgrävningar och byggande av en bygg- och gång/cykelväg i strandskyddat område började t.o.m innan miljö- och hälsoskyddsnämnden hade behandlat ärendet.

 

Vi har agerat för att stoppa skövlingen av det sedan över 30 år uppväxta strandområdet och har pekat på att detta numera utgör strandskyddsområde förutom del av Nationalstadsparken. Vi har städat upp området från kvarlämnat skrot och fotodokumenterat det för framtiden. Vi har även överklagat agerandet och anser att miljöförvaltningen, i enlighet med miljöbalken, skulle ha informerat regeringen om gfk:s anmälan eftersom det är en så ingripande förändring av värdefulla natur- och kulturmiljöer som ska skyddas och vårdas och där den biologiska mångfalden skall bevaras. I stället accepterade miljöförvaltningen anmälan.

 

Rättsprövning av destruktionsanläggningen och ny detaljplan för kv Förrådsbacken 1

 

Regeringsrätten har den 16 mars hållit muntlig förhandling om regeringens tillåtlighet för den destruktions­anläggning vid Husarviken, som tidigare behandlade uppgrävt farligt avfall, som legat under Ropstens parkeringsplats. Vi anser att det var fel att ödelägga naturen i National­stadsparken för detta. Här kan tolkningen om den yttre avgränsningen för parken komma att avgöras. Det har visat sig att länsstyrelsen i rapport 1996 till regeringen flyttat gränsen ut i Husarviken. Förmodligen för att rymma Vägverkets upplag och stenkrossar från Norra länken.

 

Regeringsrätten höll den 7 april en förhandling om detaljplan för kv Förrådsbacken 1. Där har Sveriges Radio och TV sina lokaler, vilka de enligt tidningsuppgifter nu vill flytta ifrån p g a nedskärningar av personal och digitalisering av sändningarna. Ändå vill man kraftigt bygga till i det känsliga Djurgårdslandskapet så att en formidabel mur bildas mot stenstaden. Vi har inte accepterat en sådan exploatering i detta känsliga läge. Dom beräknas falla i början av maj.

 

Planer på bostäder i Tre Vapen vid Gärdets sportfält och höghus i södra Värtahamnen

 

Vasakronan har begärt planändring för att kunna bygga 200 lägenheter i kv Tre Vapen alldeles intill Gärdets Sportfält i Nationalstadsparken. Vi har tidigt protesterat mot att Vasakronan fått flytta ut sitt staket på fältet vilket nu visar sig vara förberedelse för exploateringen. Motståndet från kringboende är dock kompakt och stadsdelsnämnden tog i mars beslut att endast tillåta en förskola i området medan resten av området där parkering nu ligger skulle bli naturområde.

 

Söder om Silja-terminalen i Värtahamnen har planer på ett nytt köp- och kontorscentrum och parkeringshus lagts fram med en skyskrapa på 106 meter, lika hög som Stockholms stadshus. Det är lika högt som den högsta silobyggnaden i hamnen inklusive radiomasten på silons topp. Längs med vattnet skulle byggas bostäder i 11 till 21 våningar 3 meter högre än Hötorgshusen. Vi vill gärna ha bostäder men fruktar att länsstyrelsen nekar till det p g a bullerstörningar från hamntrafiken, som samtidigt planeras att byggas ut. Då blir säkert de höga husen en enda vägg av kontor, som tar bort havsutsikten för boende på Gärdet liksom från Nationalstadsparken.

 

9 maj firar Förbundet för Ekoparken 10 år med Delfinbåt från Strömkajen kl 18 (föranmälan).

Glöm ej betala årsavgiften till DLV (inbetalningskort bifogas)                  Per Schönning, ordf