DJURGÅRDEN-LILLA VÄRTANS MILJÖSKYDDSFÖRENING

 

DLV, c/o Per Olof Fredriksson, Sandhamnsgatan 12, 115 40, Stockholm,

 tel 783 03 28, e-mail olof.fr@telia.com eller sonja fredriksson2@telia.com

 

 

 

 

 

 

 

Till alla medlemmar och övriga intresserade! Nu är det dags för

 

ÅRSMÖTE

TISDAGEN DEN 26 APRIL KL 19

 

Kyrksalen, Dianavägen 8-10, Hjorthagen

 

 

 

 

2004 är det 20 år sedan vår Djurgården-Lilla Värtans Miljöskyddsförening bildades och vi vill passa på att göra en tillbakablick över vår förenings historia fylld av stridbara minnen.

 

Inledningsvis talar Björn Sylvén, som bl a skriver i Östermalmsnytt om kultur och miljö i det Stockholm som nu flytt. Han har en stor kärlek till spårvägstrafik på innerstadens gator både som ett snabbt och miljövänligt transportmedel och som ett vackert inslag i miljön

 

Styrelsen informerar sedan

 

-         om nya planer på en ännu större destruktionsanläggning på Gasverkstomten i Hjorthagen

-         om planerna på att bebygga Storängskroken och västra Husarviksområdet,

-         om miljöprövningen av Gasverket i Hjorthagen, som kanske läggs ned helt

-         och Stockholms stads förslag till nya gränser för Nationalstadsparken

 

 

Vi börjar sedan årsmötesförhandlingarna, d v s styrelseval och vad vi skall arbeta med det kommande året.

 

 

VÄLKOMNA!

 

 

Har Du förslag på nya styrelseledamöter? Ring då till Richard Murray tel 08-652 14 79 ordförande i valberedningen.

 

Vill Du gå med i Djurgården-Lilla Värtans Miljöskyddsförening? Årsavgiften till DLV är för pensionär/studerande 65 kr, andra enskilda personer 100 kr, föreningar 200 kr, företag 400 kr, pg 19 81 03-4. Vår uppgift är att värna om och förbättra miljön inom vårt verksamhetsområde

Inbetalningskort bifogas utskicket.

 

 

 

 

Aktuella frågor våren 2003

 

 

 

Stockholms Hamn vill utöka verksamheten kraftigt i Värtan-Frihamnen-Loudden

 

Vid samrådsmötet om miljöprövning av Stockholms Hamn delen Värtan-Frihamnen-Loudden 2004-03-23 framkom att man vill utöka sin verksamhet i hamnen. Ökningen beräknas under en femårsperiod bli inemot 100 % för färjetrafiken på passagerarsidan liksom för den sökta delen för kembulk inom Loudden enbart jämfört med det totala utfallet inom både Loudden och Norra Värtahamnen år 2002. Godshanteringen beräknas öka med 50 % samma tid. Till detta ska läggas verksamheten i Norra Värtahamnen med en planerad utökning av bränsle till Värtaverket och gasverksamheten.

 

Vi anser att Norra Värtahamnen ska läggas ned och detta ger utrymme för nya bostäder och arbetsplatser, som skulle ligga mycket attraktivt söder om Ropstens tunnelbanestation. Den kraftiga utökningen av hamnverksamheten i övrigt rimmar illa med de storslagna planer, som Stock­holms stad presenterade i hamnområdet för bara två år sedan. Synpunkter på samrådet om hamnen ska vara inne till Sweco Viak i Stockholm senast den 8 april 2004.

 

Gasverket läggs ned – södra stranden längs Husarviken i Nationalstadsparken bebyggs

 

Gatu- och fastighetsnämnden planerar att i en överenskommelse med Fortum lägga ned Gas­verket i Hjorthagen och bebygga hela södra sidan av Husarviken mellan Fiskartorpsvägen och Ropsten. Planerna på att flytta nuvarande gasklockor till Husarvikens västra del skrinläggs då. EU­-kravet att det naturgaslager, som Fortum planerade för ska rymma minst 60 dagars slutan­vändarförbrukning, kunde inte rymmas där med säkra avstånd.

 

Fortum har samtidigt dragit tillbaks miljöprövningen av Gasverket och ett nytt gaslager från Miljödomstolen och planerar nu en övergång till naturgastransport med båt till Hjort­hagen. Vi motsätter oss att en så farlig transport görs genom skärgården och den tättrafikerade hamnen. Lossning av naturgas från båt medför dessutom mycket stora risker för omgivningen. De bo­städer och kontor som planeras om Gasverket läggs ned skulle till stor del hamna i National­stadsparken. Vi accepterar inte att parken exploateras i stället för de bostäder och kontor, som tidigare planerades byggas inom hamnområdet.

 

Om hamnen samtidigt skulle expandera kraftigt så kommer miljökonsekvenserna inom nära­liggande områden av Östermalm att bli påtagliga. Redan nu slår utsläppen i taket av tillåtna föroreningshalter från biltrafiken på Valhallavägen och inte heller Norra länken skulle klara gränserna för miljöfarliga utsläpp.

 

2004-03-11 hölls tidigt samråd om att lägga kraftledningen i Hjorthagen i tunnel men bara till Fisksjöäng. Samtidigt har regeringen gett Fortum fram t o m år 2006 att redovisa hur resten av ledningen genom Nationalstadsparken ska kunna tas bort. Vi anser att ledningen måste läggas i tunnel hela vägen samtidigt och vill ej att en arbetstunnel ska göra intrång i Hjorthagsparken.

 

Den gamla Lidingöbron kommer att förbli stängd enligt ett avtal som antagits mellan Stock­holm och Lidingö. Risken för ett haveri i broklaffens öppningsmaskineri bedöms vara mycket stor. Dessutom förbereds en miljöprövning av brons framtida verksamhet. Det kan medföra att Lidingöbanan läggs ned vilket vi anser vara ett hårt slag mot kollektivtrafiken på Lidingö. Nu diskuteras om Lidingös andel av Stockholms trängselavgifter kan gå till upprustning av bron.

 

Ett nytt bostadsområde planeras i Dalénum, AGA:s f d industrilokaler, när gastillverkningen flyttar till Enköping. De gamla industrilokalerna bevaras och kompletteras med bostäder efter förebild från ombyggnaden av det mycket uppskattade Järla Sjö i Nacka. Samtidigt planeras att förtäta Larsberg och strax norr därom planeras Lidingös första lågprisvaruhus att byggas.

 

 

Destruktionsanläggningen flyttas från Husarviken – men kommer igen

 

En mycket besvärande lukt legat har över Hjorthagen och Husarviken från arbetena med upp­grävning av förorenade massor inne i Gasverket. Kvällstid och natt har även hörts ett ständigt malande ljud från destruktionsanläggningen vilket tränger in i bostadshusen i Fiskartorpets by inte långt från Husarvikens södra strand. Vi har kontaktat Miljö- och hälsoskyddsnämnden om dessa återkommande problem. Dessutom har röken från destruktionsanläggningens skorsten vid flera tillfällen slagit ner i marken. Detta har också synts frekvent inne bland bostadshusen i Hjorthagen, bl a kring stadens förskola. Vi har noterat kraftig nedsmutsning från olika utsläpp.

Enligt uppgift så har mätning bekräftat att bullret vid bostäderna i Fiskartorpet varit för högt.

 

I de veckorapporter, som vi till slut fick del av från miljöförvaltningen i mitten av februari så framgår inte problemen med destrueringen. Dock syns utsläpp av kvicksilver över gränsvärdet vid Hjorthagens förskola. Detta har man medvetet trixat bort i de mätresultat som Stockholms gatu- och fastig­hetskontor redovisar på sin hemsida genom att visa medelvärdet av 8 timmar i stället för per ½ timme. På samma sätt har även andra utsläppsvärden ändrats, t ex för kväve-oxider. Redovisning av stoft saknas! Hur kan Miljö- och hälsoskyddsnämnden tolerera att Stockholms stad laborerar med invå­narnas hälsa och speciellt de små barnens i Hjorthagen?

 

Vi har ännu inte fått se några noggrannare mätresultat från destrueringen före nyår då mycket höga halter av bl a kvicksilver registrerades vid Hjorthagens förskola – upp till 200 gånger högre än normalt. Anläggningen stod kvar på Husarvikens södra strand – trots att bygglovet utlöpte 2003-12-31! Den ska nu monteras ned för att föras till Ulvsunda. Vi tror dock att sta­den sö­ker sätt att trumfa igenom att ytterligare 150.000 ton miljöfarliga massor ska kunna destrueras vid Husarviken enligt vad som framkom på samrådsmötet 2003-12-11 i Fortums matsal. Vi accepterar emellertid ej att en motsvarande än mer omfattande verksamhet förläggs till samma plats, som ju ligger inom både strandskyddat område och i Nationalstadsparken.

 

Staden har nu tagit fram ett arbetsmaterial med gränsdragningen för Nationalstadsparken där man vill flytta ut gränsen till att gå i Husarviken i stället för 100 meter söder om och längs Fiskartorpsvägen i stället för en bit in i Storängskroken. Även på andra ställen skulle gränsen flyttas. Vi har kommenterat stadens förslag och bestämt avvisat att parkytan skulle minskas.

 

Nya planer på bebyggelse i och kring Nationalstadsparken

 

Programsamråd för kv Tre Vapen 4 delen intill Sportfältet och Värtavägen ska påbörjas. Här vill Vasakronan bebygga ett större område inom Nationalstadsparken. Här har man utan bygg­lov satt upp en stor hall och bygger ett nytt högt kraftigt staket med taggtråd, som ger intryck av fångläger som skär rakt genom parken. Det är ett helt oacceptabelt intrång i parken! I kv Filosofen i Lappkärrsberget startas programsamråd för ett större antal nya bostäder i parken.

 

Ett nytt förslag till kontorshus åt STIM i kv Stettin 7 intill Borgen visar sig vara alldeles för stort. Vi vill ta bort en våning och minska påverkan på den känsliga omgivningen vid Borgen.

Den planerade telemasten vid Hjorthagens IP har länsstyrelsen efter vår överklagan tagit bort.

 

Idrottsnämnden planerar nu för en upprustning av Östermalms Idrottsplats som skulle utrustas med två konstgräsplaner med konstfrusen bandybana på vintern. Brinken har fått sitt tillfälliga lov att bygga tak över ishockey-rinken förlängt.

 

Ett nytt idrottsmuseum planeras någon stans på Djurgården, bl a i form av en utbyggnad av Idrottens hus, dvs det f d Allmänna BB i Lill-Jans skogen och samtidigt planerar Sjöhistoriska museet att flytta intill Wasa-museet från den nuvarande platsen intill det nyligen nedlagda Tele­museet. En stor flyttkarusell pågår också bland skolorna för högre utbildning inom Öster­malm. Dramatiska institutet flyttar invid Konstfack, som då samtidigt flyttar till Midsommar­kransen. Försvarshögskolan och Arkitekthögskolan flyttar in på Tekniska högskolans område liksom Utrikespolitiska institutet och Operahögskolan. Vilka som ska flytta in i Konstfacks gamla lokaler vet vi ännu inte.

                                                                                       Per Schönning, ordf