DJURGÅRDEN-LILLA VÄRTANS MILJÖSKYDDSFÖRENING

 

DLV, c/o Per Olof Fredriksson, Sandhamnsgatan 12, 115 40, Stockholm,

 tel 783 03 28, e-mail olof.fr@telia.com eller sonja fredriksson2@telia.com

 

 

 

 

 

 

 

Till alla medlemmar och övriga intresserade! Nu är det dags för

 

ÅRSMÖTE

TISDAGEN DEN 20 MAJ KL 19

 

Kyrksalen, Dianavägen 8-10, Hjorthagen

 

 

 

 

 

 

Inledningsvis talar Åke Askensten, som bl a sänder Lokal-TV program om kultur och miljö i Stockholm. Åke sitter nu i landstigets fullmäktige och styrelse och har tidigare suttit i Stock­holms fullmäktige och kommunstyrelse. Åke kommer att berätta om hur han tidigt tog aktiv strid inom politiken för större miljötänkande i Stockholm och hur detta kan göras i dag.

 

 

Styrelsen informerar sedan

 

-         om turerna kring en destruktionsanläggning på Gasverkstomten i Hjorthagen

-         om planerna på att bebygga Husarviksområdet, Värta- och Frihamnen samt Loudden

-         om miljöprövningen av Gasverket i Hjorthagen

-         och om Miljöverdomstolens beslut att inte tillåta utökad oljehantering i Loudden

 

 

Vi börjar sedan årsmötesförhandlingarna, d v s styrelseval och vad vi skall arbeta med det kommande året.

 

 

VÄLKOMNA!

 

 

Har Du förslag på nya styrelseledamöter? Ring då till Richard Murray tel 08-652 14 79 eller Sonja Bergström tel 08-664 78 83 i valberedningen.

 

Vill Du gå med i Djurgården-Lilla Värtans Miljöskyddsförening? Årsavgiften till DLV är för pensionär/studerande 65 kr, andra enskilda personer 100 kr, föreningar 200 kr, företag 400 kr, pg 19 81 03-4. Vår uppgift är att värna om och förbättra miljön inom vårt verksamhetsområde

Inbetalningskort bifogas utskicket.

Aktuella frågor våren 2003

 

Regeringsbeslut om behandling av miljöfarligt avfall vid Husarviken

 

Regeringen beslöt den 9 januari att högst 20.000 ton från de sex s k ”hot spots” vid Gasverket och Ropsten skulle tillåtas att behandlas på Gasverkstomten. Behandlingen får ej omfatta tjära eller tjärförorenad koks. Beslutet var en klar inskränkning av mängden jämfört med de villkor Miljödomstolen tidigare hade förordat. Staden vill nu i den förnyade prövningen ej gå med på domstolens villkor om en minst 40 meter hög skorsten för att inte kvicksilverutsläppen ska bli för höga i närområdet. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har dock beslutat att förorda en sådan och gatu- och fastighetskontoret har också sökt ändrig av bygglovet för detta. Vårt krav på mätningar av föroreningshalten i luften i Hjorthagen är man från nämnden nu beredd att godta.

 

Regeringen har inte fastställt några andra villkor för miljö- eller hälsoskyddet. Djurgården-Lilla Värtans Miljöskyddsförening har därför tillsammans med Föreningen Hjorthagen träffat ansvariga borgarråd för att försöka hitta en lösning men detta har inte lyckats. Då även gräns-dragning för Nationalstadsparken och skydd av stranden är oklart har beslutet överklagats.

Även länsstyrelsens godkännande av anläggning och plats i den känsligaste delen av Husar­viken har överklagats. Man har t ex inte tagit hänsyn till att Fisksjöäng nu har återställts till det sköna naturlandskap det tidigare varit eller att man där numera huserar kor. Frågan uppstår också varför andra massor som ingick i ansökan nu ska destrueras i Högsbytorp i Bro på ett säkert avstånd från boende men däremot inte de miljöfarliga massorna från Gasverkstomten.

 

Fortum Värme ansöker om miljöprövning av Gasverket och gasledningsnätet m m

 

Både gasledningsnätet och ett nytt högtrycksgaslager vid Husarviken ska nu prövas av Miljö­domstolen. Detta görs bl a som förberedelse för övergång till införande av fossil(natur)gas. Vi vill inte att ett nytt gaslager ska läggas inom strandskyddsområdet om 100 meter från vattnet. Ansökan omfattar även transporter av flytande fossilgas med tankbil genom Gärdet, Hjort­hagen och Östermalm i stället för de nuvarande gasoltransporterna med järnväg via Storängs­kroken. Tankbilstransporterna väcker obehagliga minnen då en gasollastad tankbil med släp var ytterst nära att flyga i luften när lasten började läcka vid bostadshusen på Tegeluddsvägen.

Castrol-BP har även ansökt om att få utöka smörjoljehantering och lager öster om Hjorthagen. Vi anser att området bättre kan användas för bostäder vilket samtidigt skulle förbättra miljön.

 

Miljööverdomstolen har beslutat att Preem ej får flytta verksamheten från Nacka till Loudden. Anledningen är att det skulle innebära alltför stora risker att utöka tankbilstransporterna på Valhallavägen så kraftigt som Preem krävt. Detta har även varit vårt motiv i miljöprövningen.

 

Nya byggen

 

Vid Svea Artilleri intill Musikhögskolan föreslås nu ett 16-19 våningar högt bostadstorn när Starrängsringen byggs färdigt. Vi anser att detta skulle störa både de kringboende och den in­tilliggande Nationalstadsparken. Även i kv Lissabon 6 vid Östhammars- och Öregrundsgatan planeras ett 16-våningshus ihopbyggt med 8 våningars lamellhus. Vi anser att det alldeles skulle förrycka proportionerna för de intilliggande 3 till 4-våningshusen.

 

På Roslagstullsberget i Nationalstadsparken har nu Svenska Bostäder sänkt hushöjden från 6 till 4 våningar för nya studentbostadshus där. Samtidigt skulle nya studentbostäder byggas på bl a parkmark närmare Ruddammen. Vi avstyrker byggande på parkmarken. Dessutom anser vi att kollektivtrafiken måste bli bättre i området och har föreslagit en utbyggnad av T-bane-station vid Roslagstull, vilket också skulle minska trycket på att ordna fler parkeringsplatser.

 

Lidingöbron behöver repareras. Risk finns att Lidingöbanan på bron läggs ned. Det skulle öka bilberoendet än mer. Vi vill i stället knyta ihop Lidingö- och Värtabanorna som snabbspårväg in till Stockholm.

 

                                                                                       Per Schönning, ordf