DJURGÅRDEN-LILLA VÄRTANS MILJÖSKYDDSFÖRENING

 

DLV, c/o Per Olof Fredriksson, Sandhamnsgatan 12, 115 40, Stockholm, tel 783 03 28, e-mail olof.fr@telia.com

 

 

 

 

 

 

 

Till alla medlemmar och övriga intresserade! Nu är det dags för

 

ÅRSMÖTE

TORSDAG 16 MAJ kl 19

 

Kyrksalen, Dianavägen 8-10, Hjorthagen

 

 

 

 

 

 

 

Inledningsvis talar Anne Murray, t f chef för Etnografiska Museet, om den nya Museiparken, som ska omfatta fyra museer på Djurgårdsbrunnsvikens norra strand. Utgångspunkten är det vinnande tävlingsförslaget ”Spinalis” från Andersson Jönsson Landskapsarkitekter.

 

 

Styrelsen informerar sedan

 

-         om kampen mot en destruktionsanläggning på Gasverkstomten i Hjorthagen

-         om planerna på att bygga Österleden

-         om planerna på att bebygga Husarviksområdet, Värta- och Frihamnen samt Loudden

-         om miljöprövningen av Värtaverket i Hjorthagen

-         och om vår nya hemsida på internet

 

 

Vi börjar sedan årsmötesförhandlingarna, d v s styrelseval och vad vi skall arbeta med det kommande året.

 

 

VÄLKOMNA!

 

 

Har Du förslag på nya styrelseledamöter? Ring då valberedningens sammankallande,

Elisabeth von Horn, tel 08-664 03 86.

 

Vill Du gå med i Djurgården-Lilla Värtans Miljöskyddsförening? Årsavgiften till DLV är för pensionär/studerande 50 kr, övriga enskilda personer 75 kr, föreningar 150 kr, företag 300 kr, pg 19 81 03-4. Vår uppgift är att värna om och förbättra miljön inom vårt verksamhetsområde

 

 

 

Aktuella frågor våren 2002

 

Kraftig exploatering av Husarviksområdet och hamnarna intill Lilla Värtan planeras

 

Gatu- och fastighetsnämnden och stadsbyggnadsnämnden har beslutat om att starta planering av området Husarviken-Värtahamnen-Frihamnen-Loudden att inrymma 10.000 bostäder och 30.000 kontorsarbetsplatser. Exploateringen avses bli mycket hög och förutsätta utbyggnad av både stadsmotorvägen Norra länken och motorvägstunneln Österleden genom Djurgårdsland-skapet och Nationalstadsparken. Stenkross för länken gavs just bygglov som dock överklagats.

 

Vi anser att intentionerna i planarbetet inte står i samklang med lagen om Nationalstadsparken eller dess förarbeten, där man inte accepterar nya bebyggelseområden vid Husarviken och inte heller Österleden. Att bebygga hamnområdena var inte aktuellt vid lagens framtagande men nya bebyggelseområden får inte skapas i parkens närhet om de påtagligt skulle skada parken.

 

En försiktig exploatering av Värta- och Frihamnsområdet för framför allt bostadsändamål bör kunna ske. Vi har vid flera tillfällen föreslagit att de kontor som planeras söder om Siljatermi-nalen borde ersättas av bostäder. Öster om Lindarängen bör man söka återskapa något av den storslagna natur som en gång fanns där. De utfyllnader och den asfaltering som nyligen gjorts av den f d Lindarängsviken bör tas bort. Den gröna kilen ut till vattnet måste återställas!

 

Birka Värme prövar nya bränslen i Värtaverket och bunkeroljehantering i Hjorthagen 

 

Birka Värme vill före sommaren söka tillstånd hos Miljödomstolen för utbyggnad av Värta-verket med eldning av förnyelsebara bränslen. Det gäller olika sorter av organiskt och oorga-niskt avfall. Det medför en utbyggnad av bränsehanteringen på Norra Kajen i Hjorthagen. Man avser att bygga två stora bränslelador på kajen och transportörer upp till Värtaverket.

Dessutom vill man flytta bunkeroljehanteringen, som tidigare låg vid Kvarnholmen i Nacka till Norra kajen. Det innebär en omfattande utökning av båttrafiken nedanför Hjorthagen.

 

Vi vill inte ha en ytterligare utökning av produktionen i Värtaverket, som ligger alldeles för nära bostäderna i Hjorthagen. Säkerhetsavståndet borde vara 500 meter. Vi kräver att Birka Värme prövar en annan lokalisering av utökade produktionen. Dessutom anser vi att kajom-rådet norr om Kolargatans förlängning bör bebyggas med bostäder. Att flytta Louddens och Kvarnholmens oljehantering till Hjorthagen har vi sagt nej till förut och det gör vi även nu.

 

Den våldsamma koncentration av olika förorenande verksamheter som samlas i Hjorthagen är inte hälsosam. Ansökan och bygglovet för en destruktionsanläggning vid Husarviken var bara början. Vi har dock överklagat denna. Regeringens tillåtlighetsprövning kommer under våren.

 

Nya byggen

 

Fordfabriken i Frihamnen har sålts och OM-Stockholmsbörsen vill bygga om och till huset samt bygga ett högt hus alldeles intill Borgen. Beslutet om försäljningen är dock överklagat. Vid Hakberget ska Konstfack byggas om och till men ledningen för Konstfack anser att det blir för dyrt och vill flytta till Ericsons fabrik vid Telefonplan. Akademiska hus bygger i alla fall och kommer dessutom att bygga en nytt för Dramatiska institutet på parkeringsplatsen.

Vi hade hellre sett att man byggde ut en kombinerad idrotts- och visningshall på denna tomt. På Roslagstullsberget i Nationalstadsparken vill man bygga tre 6-vånings studentbostadshus. Vi anser att detta blir alldeles för stort och får medhåll av stadsbyggnadskontoret. Glädjande är då att höra att Fiskartorpets fritidsanläggning i Lill-Jans skogen ska rustas och kanske t o m skidbacken kommer igång igen!

                                                                                       Per Schönning, ordf