DJURGÅRDEN-LILLA VÄRTANS MILJÖSKYDDSFÖRENING

 

DLV, c/o Per Olof Fredriksson, Sandhamnsgatan 12, 115 40, Stockholm, tel 783 03 28, e-mail olof.fr@telia.com

 

 

 

 

 

 

 

Till alla medlemmar och övriga intresserade! Nu är det dags för

 

ÅRSMÖTE

TORSDAG 17 MAJ kl 19

 

Kyrksalen, Dianavägen 8-10, Hjorthagen

 

 

 

 

 

 

 

Inledningsvis talar Christina Löfman från Ett renare Hjorthagen och Claes Trygger från Förbundet för Ekoparken om kampen mot en destruktionsanläggning på Gasverkstomten i Hjorthagen. Båda är tillika styrelsemedlemmar i Djurgården-Lilla Värtans Miljöförening

 

Styrelsen informerar sedan

 

-         om oljetankbilstransporterna från Loudden genom Östermalm och Gärdet 

-         om arbetsplanen för Norra länken

-         om Gasverkets miljöprövning

-         om miljöprövningen av kraftledningen genom Hjorthagen

-         och om olika byggplaner, bl a kv Smedsbacken och kv Kampementsbacken

 

 

Vi börjar sedan årsmötesförhandlingarna, d v s styrelseval och vad vi skall arbeta med det kommande året.

 

 

VÄLKOMNA!

 

 

Har Du förslag på nya styrelseledamöter? Ring då valberedningens sammankallande,

Lennart Wahlström, tel 08-660 69 63.

 

Vill Du gå med i Djurgården-Lilla Värtans Miljöskyddsförening? Årsavgiften till DLV är för pensionär/studerande 50 kr, övriga enskilda personer 75 kr, föreningar 150 kr, företag 300 kr, pg 19 81 03-4. Vår uppgift är att värna om och förbättra miljön inom vårt verksamhetsområde.

 

 

Aktuella frågor våren 2001

 

Politisk pajkastning om destruktionsanläggning över huvudena på Hjorthagsborna

 

Efter gatu- och fastighetsnämndens beslut under sommaren förra året att söka tillstånd att transportera upp till 100.000 ton miljöfarligt avfall från olika förorenade områden i Stockholm till Gasverkstomten i Hjorthagen för lagring och destruering hölls huvudförhandling i Miljö-domstolen 20-22 februari i år. Hela sessionssalen i tekniska nämndhuset fylldes av upprörda och besvikna Hjorthagsbor och vi deltog i argumenteringen med sex styrelserepresentanter.

 

Över 1.500 namnunderskrifter hade samlats in och överlämnats i protest mot förläggningen i Hjorthagen. Stockholms stad hade kallat in en av de bästa advokaterna för att försvara sin ansökan, nämligen en tidigare ordförande i Koncessionsnämnden för miljöskydd och tillika en av upphovsmännen till Miljöbalken. Beslut om av- eller tillstyrkan kommer efter den 15 april.

 

Inför det möte där Östermalms Stadsdelsnämnd den 25 januari skulle ta ställning till om man skulle till- eller avstyrka destruering och lagring på Gasverkstomten hade miljöförvaltningen i Stockholm lovat komma och svara på frågor. Ingen tjänsteman kom emellertid.

 

Vi upplyste ledamöterna om att den metod med termisk förbränning som gatu- och fastighets-kontoret ansökt om att få använda var direkt olämplig. I en utvärdering från 1999 står klart ut:

”Innehåller jorden höga metallhalter eller substituerade organiska ämnen bör dock metoden undvikas, eftersom dessa ämnen kan ge upphov till giftiga gaser vid förbränning.”

 

Det uppstod en våldsam diskussion inom nämnden och en socialdemokratisk ledamot gjorde myteri mot partilinjen inför beslutet och fick alla andra inom s, v och mp med sig utom vice ordföranden i stadsdelsnämnden (s) att avstyrka all destruering av massor på Gasverkstomten oavsett var de kom från med tanke på människors hälsa och skadorna på naturen i den intill-liggande Nationalstadsparken. Vice ordföranden stod kvar vid förvaltningens förslag att bara tillstyrka behandling av massor som redan finns på Gasverkstomten. M, fp, kd och sp (under stor vånda) beslutade med sin majoritet, ovetandes om dess miljökonsekvenser, att tillstyrka destruering och lagring om massorna fraktades till och från området med pråm.

 

I både stadsdelsnämnden och Östermalms-Nytt och Tidningen Östermalm har sedan en ren pajkastning förts mellan olika politiker om det (o)lämpliga i att politikerna inte företräder stadsdelens innevånare i första hand. Djurgården-Lilla Värtans Miljöskyddsförening har även ifrågasatt om det är lämpligt att politiker i flera fall sitter på så många olika befattningar inom kommunen att de har svårt att veta vem de ska företräda.

 

Beslutet att lägga lagring av miljöfarligt avfall och en destruktionsanläggning i Hjorthagen styrs helt av att kommunen anser att det blir för dyrt att skicka massorna till därtill godkända anläggningar som SAKAB. Den oro som de boende i Hjorthagen känner för sin framtid och miljö väger lätt i kommunens planering trots att man erkänner att en placering på Lövstas gamla sopförbränningsområde, som reserverats för dylika anläggningar i framtiden, är bättre.

 

Bostäder på Gasverkstomten ett hugskott?

 

Vid Gasverkets tillståndsprövning i Miljödomstolen den 6 mars framkom att man redovisat för låga utsläpp av kvävedioxid, att utsläppen av spaltgas vid driftstopp sker från lägre höjd än tillåtet och att bullervillkoret överskridits under alla år. Skandal!  Inför prövningen föreslogs att gasklockorna i Hjorthagen flyttas ner till Husarviken. Marken i Storängskroken skulle då kunna saneras och 2.000 bostäder angavs kunna byggas i området. Vi tycker att det är bra om den miljöfarliga marken saneras men vi vill inte att man bygger nere vid Husarvikens strand. Som vi tidigare framfört vill vi att strandområdet på Gasverkstomten blir golfbana åt Stock-holms ungdom. Gränsen till Nationalstadsparken går i södra strandkanten och Tumba golfs tält ligger inom parken. Hela Fisksjöäng, som Djurgårdsförvaltningen snart har restaurerat färdigt, och det natursköna området upp mot Fiskartorpet omfattas av utvidgat strandskydd.

Jättelika byggplaner på Gärdet

 

Stadsbyggnadsnämnden godkände i januari de nya planerna på att bygga ett 16 våningar högt bostadshus i kv Svea Artilleri på Starrbäcksängen. Vi har tidigare tillstyrkt att minska den gamla kaserngården för att kunna rymma fler bostäder med nuvarande lägre bebyggelse. Att då samtidigt höja huset 10 våningar i sydvästra delen är oacceptabelt. Vi informerade genast berörda boende och efter mycket diskussioner är nu huset borttaget ur planen. Samråd i maj.

 

Planerna på att bygga ett 20 våningar högt hus – 14 våningar kontor och 6 våningar bostäder –  i kv Smedsbacken har nu presenterats i samråd. Huset, som dessutom skulle ha två tekniska våningar, skulle bli högre än alla andra hus på Östermalm, Gärdet och Hjorthagen. Det skulle, tillsammans med ett nytt 10 våningars kontorshus i kvarteret bredvid, helt förtrycka bostads-husen längs Tegeluddsvägen. Den planen har vi dock överklagat då vi anser att man måste se denna kolossala nybebyggelse i ett sammanhang när det gäller miljöpåverkan i området.

 

Gatu- och fastighetsnämnden har givit markanvisning till SKB att bygga två nya bostadshus i kv Kampementsbacken 2 och 3. Tillsammans med nybyggena i kv Smedsbacken, Kampemen-tet och Smyrna 4 riskerar Alvar Altos plan för Kampementshusens framtoning mot Gärdet att förstöras och den nu luftiga horisontlinjen växa samman. Även de viktiga spridningsvägarna blockeras. Söder om hotell Ariadne i hamnen byggs även ett 7-våningars kontorshus i kv Riga och intill Loudden vill hamnen bygga en ny terminalbyggnad vid den nya containerinfarten.

 

I samrådet nyligen om ny detaljplan för kv Förrådsbacken 1 kritiserades förslaget att bygga ut Radio- och TV-husen vid Oxenstiernsgatan och skära av nuvarande parkytor från Karlavägen och därmed spridningsvägen ända bort till Humlegården. Likaså har planerna på att bygga ett garage för 800 bilar under Humlegården stött på mycket starkt motstånd från de kringboende.

På Roslagstullsberget i Nationalstadsparken planerar kommunen att bygga ett stort sjukhem, som helt skulle komma att dominera området intill Roslagstull. Ärendet avses inte kungöras!

 

Länsstyrelsen vill att överklaganden enligt PBL försvåras och att miljökvalitén kringgås

 

Länsstyrelsen har för att öka bostadsbyggandet efter överläggningar med länets kommuner och byggherrar, byggmästare, kredit- och garantigivare föreslagit att bl a översiktsplaneringen ska kunna medföra att programsamråd kan utgå vid upprättande av detaljplan med normalt förfarande. Dessutom att enkelt planförfarande tillämpas i större omfattning samt att detalj-planer kan göras så generella som möjligt och innehålla bestämmelser om bygglovsbefrielse.

När det gäller överklaganden krävs prövningstillstånd och/eller ett belopp som förloras om överklagandet ej bifalls. Instansordningen vid bygglovprövningen kortas från fem till tre/fyra.

 

Man vill också att länsstyrelsens skyldighet i PBL att stoppa en bebyggelse som blir olämplig med hänsyn till de boendes och övrigas hälsa eller till behovet av skydd mot olyckshändelser ändras till att ett åtgärdsprogram enligt 5 kap. i miljöbalken iakttas. Därigenom skulle uppfyl-landet av de av EU beslutade miljökvalitetsnormerna för t ex kvävedioxid kunna skjutas upp.

Samtidigt vill man bygga ut vägtrafiken men tror att effekten kan bli att normerna överskrids.

 

Vi vill att miljökvalitén respekteras och att t ex bättre kollektiva trafiklösningar får prioriteras. Vi har därför överklagat arbetsplanen för Norra länken till Regeringen. Efter den senaste tank-bilsolyckan vid Ålkistan i Nationalstadsparken har vi också krävt att länsstyrelsen stoppar de farliga transporterna från Loudden. Flygbränslet kanske kommer att flyttas ut men länsstyrel-sen har samtidigt tillstyrkt att Preem skulle få utöka transporterna med 50 000 tankfordon/år.

Bensin och diesel skulle kunna transporteras med tåg direkt från raffinaderierna på västkusten.

 

Vi har föreslagit regeringen att tillsätta en Miljöombudsman för att stärka miljöskyddet men fått nej. Glöm nu inte att betala årsavgiften på bilagt inbetalningskort så vi kan kämpa vidare!

 

                                                                                       Per Schönning, ordf