DJURGÅRDEN-LILLA VÄRTANS MILJÖSKYDDSFÖRENING

 

c/o Fredriksson, Sandhamnsgatan 12, 115 40 Stockholm

Tel 783 49 31

 

 

 

 

 

 

 

                       Till alla medlemmar! Nu är det dags för

                                           

                                ÅRSMÖTE

                      ONSDAG 3 MAJ kl 19

 

                               Klubbrummen i Servicehuset Rio, Sandhamnsgatan 8.

 

 

 

 

 

 

 

Inledningsvis talar Henrik Waldenström från Ekoparksfonden WWF och Förbundet för Ekoparken om ”Hot och möjligheter i Nationalstadsparken”

 

 

Styrelsen informerar sedan

 

-         om hur det går med planerna på en destruktionsanläggning och senare stenkross på gasverkstomten i Hjorthagen

-         om en ny trafik- och gatumiljöplan för Östermalm

-         om miljökonsekvenser av Norra länken

-         om Gasverkets planer

-         och om olika byggplaner, bl a kv Kampementet och kv Smyrna 4

 

 

Vi börjar sedan årsmötesförhandlingarna, d v s styrelseval och vad vi skall arbeta med det kommande året.

 

 

                      VÄLKOMNA!

 

 

 

Har Du förslag på nya styrelseledamöter? Ring då valberedningens sammankallande,

Lennart Wahlström, tel 660 69 63.

 

 

 

                                                                                                                                   Vänd!

Miljöfarligt avfall från hela Stockholm planeras att destrueras i Hjorthagen

 

Gatu- och fastighetskontoret planerar att inom Gasverket och Ropstens parkeringsplats sanera sex s k ” hot spots”. Dessa innehåller av PAH starkt förorenade olje- och tjärrester inneslutna inom murar, ledningar och cisterner. Vid ett förberedande samråd uppgavs att de massor som avses saneras uppgår till ca 4.000 ton. Till saneringen skulle staden erhålla statliga bidrag.

 

Vi har tidigare krävt att Stockholm ska sanera hela Gasverkstomten. Stockholm Energi betala-de 1995 ut 250 miljoner kronor till staden för en sanering. En total sanering inklusive bottnen vid Husarviken beräknas kosta över 1 miljard. Delsaneringen kostar ca 25 miljoner kronor. En vidare sanering av främst Husarviken samt Storängskroken och upplagsplatsen i väster, vilka läcker ut mycket allvarliga föroreningar i Husarviken, borde också göras.

 

Undan för undan har den uppgivna mängden av föroreningar som skall tas om hand vid Rop­sten ökats på från 4.000 ton till 20.000 ton trots att det är är samma avgränsade sex hot spots som ska saneras. På den sanerade ytan i Ropsten planerar man att bygga ett parkeringshus invid vattnet väster om värmepumpen.

 

Gatu- och fastighetskontoret vill även snabbt driva igenom beslut om att uppföra en destruk­tionsanläggning på Gasverkstomten intill Nationalstadsparken, för 90.000 ton av de allra miljöfarligaste föroreningarna från tre andra f d industriområden runt om i Stockholm. De är Ulvsunda 40000 ton, Sickla Udde 20-60000 ton och Klara Sjö 5000 ton. I dessa fall ingår även andra giftiga metaller och oljor i föroreningarna. Destruktionsanläggningen i Hjorthagen, som beräknas vara i drift till år 2002, skulle gå dygnet runt och behandla 10 ton i timmen.

 

I dag får destruering av farliga massor enbart ske hos SAKAB i Kumla samt i Storfors men nu vill man ha en lokal anläggning för att minska kostnaderna och tycker att Gasverkstomten är en utmärkt plats för diverse upplag då marken redan är i så bedrövligt och förorenat skick

 

Vi tror att anläggningen inte skulle klara den bullergräns som gäller mot Nationalstadsparken norr om området och att transporterna även skulle medföra buller för de boende i Hjorthagen och än större trafikrisker på de redan hårt belastade gatorna genom Östermalm.

 

Risken för utsläpp av illaluktande gaser liksom gifter och andra föroreningar till Husarviken i Nationalstadsparken är överhängande. Gatu- och fastighetskontoret anser att det räcker med att de boende i Hjorthagen får slå larm när det luktar för mycket. Detta är mycket nonchalant!

 

Vi anser att det är uteslutet att transportera 90.000 ton förorenade massor till Gasverkstomten för en experimentell destruktion där. Verksamheten måste bedrivas på ett för miljön mindre utsatt område. Risken finns att tidsplanen ej håller och att än mera massor tillkommer.

 

Hade de 250 miljoner kronor som Stockholm Energi betalat verkligen använts till en sanering av Gasverkstomten skulle ingen komma på tanken att förlägga så mycket miljöfarliga och stö-rande verksamheter hit. Vi har föreslagit att området rustas upp och används till en golfbana.

 

Engagerade Hjorthagsbor har startat en namninsamling mot en destruktionsanläggning på Gasverkstomten och planerar att hålla ett informationsmöte i Hjorthagens kyrksal preliminärt den 26 april. Om du vill ha ytterligare information, kontakta Annika Francke tel 664 05 22.

 

Miljöprövning av Gasverket i Hjorthagen

 

Spaltgasverket vid Hjorthagen har under alla år drivits utan miljöprövning på ett 30 år gam-malt dispensbesked från Naturvårdsverket. Endast fyra dagar innan den nya Miljöbalken träd-de i kraft inkom SE GAS med en prövningsansökan till koncessionsnämnden. Därigenom undviker man en prövning enligt den nya strängare lagstiftningen.

 

I SE GAS ansökan saknas uppgifter om utsläpp från ledningsnätet. Vi anser att detta är en integrerad del i gasverkets verksamhet eftersom den producerade gasen trycks ut på lednings­nätet från gasverket. Vi har därför begärt att även ledningsnätet prövas i denna ansökan.

Nätet är till största delen mycket äldre än spaltgasverket och det totala antalet rapporterade läckor under 1990-talet har varit ca 250 stycken per år.

 

Vi begär stränga utsläpps- och bullervillkor gentemot Hjorthagsbebyggelsen liksom gentemot Nationalstadsparken. Vi menar också att det avtal staden tecknat med Stockholm Energi om att friskriva företaget från saneringsansvaret efter gasverksverksamheten i området är oskäligt.

 

Nya byggen och planer

 

Stadsbyggnadskontoret har återkommit med ett nytt förslag till detaljplan för kv Kampementet efter att de tidigare förslagen kritiserats kraftigt. Även detta förslag ger en mycket tung bygg-nad på krönet av Värtavägen i hörnet med Kampementsgatan. Den fria utsikten mot Gärdets Sportfält försvinner helt norr om kvarteret. Vi anser att om huset ska byggas måste utrymmet mellan de två huskropparna släppa igenom solljuset så att byggnaden inte upplevs så kompakt.

 

Ett nytt förslag till detaljplan har behandlats i samråd för kv Smyrna 4. Vi anser att förslaget skadar Nationalstadsparkens viktiga randzon. Så gott som hela den grönklädda ytan mot Sand-hamnsgatan avverkas och de fem höga husen gör ett stort intrång i kringliggande boendemiljö.

 

Sjöhistoriska museet planerar att bygga ut utställningslokalerna. Detta kan göras under jord innanför muren mot Djurgårdsbrunnsviken söder om museet där det även skulle kunna bli en ny entré mot vattnet vilket skulle främja båttransporter till och från museet.

 

Ett programförslag för en teknologipark i Norra Albano har lagts fram. Ny bebyggelse skulle ersätta den nuvarande lagerverksamheten och grönområdet skulle utvecklas i enlighet med intentionerna i lagen om Nationalstadsparken. Vi anser att kommunikationerna till området måste förbättras framför allt via Roslagsbanan men även med snabbspårväg på Värtabanan.

 

Detaljplaneprogram för Beckholmen/Djurgårdsvarvet är ute på remiss. I huvudsak föreslås seniorbostäder på Djurgårdsvarvet och varvsverksamhet på Beckholmen.

 

Ny trafikplan för Östermalm och utredning om att dra Roslagsvägen i tunnel

 

Ett förslag till Trafik- & gatumiljöplan för Östermalm kommer att behandlas i Östermalms stadsdelsnämnd 27 april. Nu öppnas bl a Karlavägen och Narvavägen samt ev Linnégatan för genomfartstrafik vilket vi ser vi som ett stort steg tillbaka i det trafiksäkerhetstänkande som hittills präglat arbetet med trafikplaneringen i Stockholms innerstad.

 

Följden skulle bli att en ny infart etableras för Lidingötrafiken via Oxenstiernsgatan in på Karlavägen tätt inpå de stora låg- och mellanstadieskolor, förskolor och fritidshem som ligger där. Att trafiken samtidigt skulle hindras att köra ut på Södra Djurgården och att direkt infart på Narvavägen från Strandvägen skulle förbjudas talar också för att biltrafiken skulle öka än mer på bl a den redan i dag hårt bullerdrabbade Oxenstiernsgatan än vad förslaget visar.

 

Vägverket har nu fått i uppdrag att visa hur en tunnelförläggning av Roslagsvägen kan göras från Roslagstull till Bergshamra. Fortfarande saknas dock en nedfart i Valhallavägen. Vi har föreslagit att en sådan skall göras vid Surbrunnsgatan så att trafikstörningarna elimineras där.

 

Regeringsrätten har nu givit Vägverket rätt i bygglovet för massahantering, kross och upplag för Norra Länken på Gasverkstomten. Lovet går dock ut 2001-09-01 men kan förlängas.

 

Öppet möte hålls 12 april kl 9.00, Sandhamnsgatan 51 om att flytta Preems olja till Loudden.

 

Styrelsen

 

Ingrid Wahren avled i februari. Vi kommer med stor tacksamhet att komma ihåg Din envisa kamp för en bättre miljö, inte minst gentemot biltrafikens avigsidor. Vi ses i Nangijala!

 

                                                                                       Per Schönning, ordf