DJURGÅRDEN-LILLA VÄRTANS MILJÖSKYDDSFÖRENING

 

c/o Fredriksson, Sandhamnsgatan 12, 115 40 Stockholm

Tel 783 49 31

 

 

 

 

 

 

 

                       Till alla medlemmar! Nu är det dags för

                                           

                                ÅRSMÖTE

                  TORSDAG 6 MAJ kl 19

 

   Lilla salen i Hjorthagens Medborgarhus, 1 tr ned, (intill T-banan), Artemisgatan 19

 

 

 

 

 

 

 

Inledningsvis talar arkitekt Cristina Björn från stadsbyggnadskontoret om en fördjupad översiktsplan för Nationalstadsparken

 

 

Styrelsen informerar sedan

 

-         om hur det går med planerna på en stenkross på gasverkstomten i Hjorthagen och om ett förslag att i stället anlägga en golfbana och cykelbana på området

-         om hamnen som ett stadsutvecklingsområde i en ny översiktsplan

-         om Gasverkets, Stockholms Energis och Stockholms Hamns planer

-         och om olika byggplaner, bl a ridhus och stallar på Storängsbotten och om ny plan för kv Kavalleristen vid Lidingövägen där ridhus och stallar ligger i dag

 

 

Vi börjar sedan årsmötesförhandlingarna, d v s styrelseval och vad vi skall arbeta med det kommande året.

 

 

                      VÄLKOMNA!

 

 

 

Har Du förslag på nya styrelseledamöter? Ring då valberedningens sammankallande,

Lennart Wahlström, tel 660 69 63.

 

 

                                                                                                                                   Vänd!

 

Starka intressen bakom påtryckningar om nya trafikleder – Österleden i repris

 

I takt med att alla trafikleder till och från Stockholm byggs ut till minst tre körfält växer trycket från en stark lobby att man nu måste bygga ut trafiklederna även inne i Stockholm. Påtryckargrupper är framför allt Stockholms Handelskammare, Stockholms Hamn, Läns-styrelsen och Landstinget, livligt påhejade av Vägföreningen och Vägverket.

 

Detta är inte så enkelt. Självklart måste den stora trafikströmmen på Europaväg 4 ledas utan-för stadskärnan. Essingeleden har därför ej ifrågasatts, knappast ens en framtida utbyggnad av dess kapacitet. Även tillfartsvägar till Nacka och Lidingö skulle kunna ledas utanför inner-staden men de jättelika motorvägstunnlar som den påbörjade Södra länken och föreslagna Norra länken utgör kan dock knappast motiveras med hänsyn till bilanvändningen i området.

 

Skyddet av Nationalstadsparken tillåter inte heller en utbyggnad av Norra länken genom Bellevues grönområden. Än mindre kan en utbyggnad av Österleden och en Gärdestunnel accepteras. Dels skulle byggandet skära djupt in i Djurgårdens vackraste grönområden och dels skulle de ökade trafikströmmarna skada den skyddade Djurgårdsnaturen.

 

Biltrafiken utgör den allra största källan till ohälsa hos invånarna i Stockholm. Även om bil-avgaserna nu har högre reningsgrad så innehåller t ex diesel de mest cancerogena ämnen som forskningen hittills har funnit. Bildäcken innehåller även cancerogena PAH-föroreningar. Det är samtidigt mycket stora risker med att blanda bilar med lastbilar med farligt gods i tunnlar. Även harmlösa transporter kan ta eld med ödesdigra konsekvenser som nyligen i Mont Blanc-tunneln då minst 40 människor ihjälbrändes under de oerhört höga temperaturer som uppstår.

 

Vi har i stället tagit fasta på hur vi kan minska behovet av de jättelika trafiklederna inom vårt område. En uppgörelse om överflyttning av transporterna med flygbränsle från tankbil till järnväg mellan Loudden och Arlanda verkar nu vara möjlig att uppnå till år 2002. En utflytt-ning av övrig oljehantering vid Loudden kan komma att ske på sikt. Om dessutom container- upplaget flyttas från hamnen till en plats utanför staden kan direktdestinerade järnvägstrans-porter i stället för alla tunga lastbilstransporter göras till fartygen så länge hamnen är kvar.

 

Samarbete med Djurgårdens IF, Värtans IK och Kungliga Djurgårdens Förvaltning

 

Vi har i samförstånd med Kungliga Djurgårdens Förvaltning föreslagit att det förorenade gas-verksområdet ställs i ordning till en golfbana för innerstadens ungdomar. Idrottsnämnden är intresserad och Djurgårdens IF och Värtans IK har ställt sig mycket positiva till att driva den. Annars planerar Gatu- och fastighetskontoret att lägga stenkross och masshantering på områ-det om Norra länken byggs. Med de neddragna väganslagen kan det dröja 10 år! Förutom en provisorisk cykelbana vill man innan dess ej vidta några åtgärder åt det förödda området trots att man fått 250 milj för det. Regeringens tillstånd till krossen är överklagat i Regeringsrätten.

 

Vi agerar även för att idrottsföreningarna ska få disponera den k-märkta gamla flyghangaren i Lindarängen som länsantikvarien rustat för 6 miljoner. Hamnen avspisade i höstas förening-arna efter fyra års förhandlande och hyrde ut träbyggnaden till lager för petroleumprodukter åt Petrolia AB trots att hamnen t o m fått intrångsersättning med 5 miljoner för att den inte kunde användas för hamnverksamhet. Vi anser att förfarandet är både oskickligt och olagligt!

 

Utbyggnad av vattenpumparna i Lilla Värtan

 

Stockholm Energi vill komplettera värmepumps- och kylanläggningen i Ropsten med nya intagsledningar och nya utsläpp i Lilla Värtan och öka kapaciteten med 50 %. Redan i dag råder mycket starka strömvirvlar i vattnet vid verket norr om Lidingöbron. Stora trädgrenar och stockar kastas runt i vattnet och vi anser att man måste klara att skydda passerande båtar och att hindra bottengifterna från att spridas.

                                                                                                     Per Schönning, ordf