DJURGÅRDEN-LILLA VÄRTANS MILJÖSKYDDSFÖRENING

 

c/o Fredriksson, Sandhamnsgatan 12, 115 40 Stockholm

Tel 783 49 31

 

 

 

 

 

 

 

                       Till alla medlemmar! Nu är det dags för

                                           

                                ÅRSMÖTE

                   MÅNDAG 20 APRIL kl 19

 

                                Samlingssalen i Servicehuset Rio, Sandhamnsgatan 8.

 

 

 

 

 

 

 

Inledningsvis talar slottsfogde Harald von Knorring, Kungliga Djurgårdens Förvaltning, om förvaltningens verksamhet vars område omfattar en stor del av Nationalstadsparken

 

 

Styrelsen informerar sedan

 

-         om hur det går med planerna på Norra Länken och Österleden,

-         om olika byggplaner, bl a kv Förrådsbacken med ett nytt parkeringshus åt Sveriges Radio                     .      och förslaget till ”Campus för konst” i Konstfack och delar av Gärdesskolan

-         om Värtaverkets expansionsplaner

-         och om Gasolbilsolyckan och dess konsekvenser.

 

 

Vi börjar sedan årsmötesförhandlingarna, d v s styrelseval och vad vi skall arbeta med det kommande året.

 

 

                      VÄLKOMNA!

 

 

 

Har Du förslag på nya styrelseledamöter? Ring då valberedningens sammankallande,

Lennart Wahlström, tel 660 69 63.

 

 

                                                                                                                                   Vänd!

Gasolyckan på Gärdet får inte upprepas - en gång till!                                                                                    

 

Tankbilsolyckan på Tegeluddsvägen den 13 februari kunde lätt ha blivit den värsta katastrof som hittills inträffat i Stockholm. Den tunga tankbilen och dess släp var fullastad med gasol som genom stor tur inte flög i luften när lasten började läcka. I bostadshusen mittemot fanns många oroliga som bara kunde vänta på att de högexplosiva gaserna skulle sluta strömma ut. För några år sedan krockade en fullastad gastankbil med en SL-buss på exakt samma ställe varvid tanksläpet brakade rakt in i väggen i ett hus och välte över två personbilar!

 

Vi krävde omedelbart att Länsstyrelsen skulle förbjuda all trafik av de brandfarliga  tankbils-transporterna till och från Värtan-Frihamnen. I första hand måste transporterna bort från både Tegeluddsvägen och Lindarängsvägen och ledas direkt ut på Lidingövägen från både gasver-ket och hamnen. Gasolomlastningen måste också snarast utlokaliseras så att gasol över huvud taget inte behöver transporteras genom bostadsområdena. Alla andra tunga transporter av containrar, olja och gaser måste även i möjligaste mån flyttas till den nyupprustade järnvägen i hamnen. Vårt krav att flytta ut oljehamnen på sikt kvarstår. Läs även bifogade flygblad!

 

Nya byggen och planer

 

Nog märks det att den omgivande Nationalstadsparken gör vårt område attraktivt att bygga i! Det är då i högsta grad oroande att stadsbyggnadskontoret vill låta Finlands ambassad börja bygga parkeringshuset åt Sveriges TV direkt i parkgränsen trots att samtliga remissinstanser varit negativa. P-huset har också vuxit med 25 % på längden. Byggs det ändå måste det ligga helt under jord och kombineras med utfyllnad och trädplantering mot Nationalstadsparken!

 

Vasakronans försök att genom bygglov få bygga på en inglasad våning på det redan alltför höga f d FOA-huset i kvarteret Garnisonen har nu stoppats. I stället rivs de gamla tekniska anordningarna på byggnadens tak. Regeringsrätten ska även avgöra om ändamålsändringen  i detaljplanen skulle kunna godkänna kravet på en rivning av de fyra översta våningarna.

 

Ett förslag att samla sex konstnärliga högskolor till Konstfacksområdet, ”Campus för konst”, har presenterats. Dessa är Danshögskolan, Dramatiska institutet, Konstfack, Kungl. Musik-högskolan (med Edsbergs Musikinstitut), Operahögskolan och Teaterhögskolan. Vi ser inte positivt till en så stor nyetablering i detta känsliga område utan föreslår att något av de andra alternativen utreds. Ev kan vi tänka oss att bygga delar inom kvarteret Garnisonen.

 

Vi har även föreslagit en förläggning till Frihamnen i samband med ombyggnad av ett indust-rihus vid Tegeluddsvägen 64. Anslutande hus på södra sidan av Östhammarsgatan vill vi ska bli student- eller äldrebostäder. På andra sidan av Tegeluddsvägen önskar man uppföra ett magasin. Vi vill dock ha kvar utsikten mot hamnen och anser att den stela miljön på Tegel-uddsvägen samtidigt måste förbättras genom trädplantering och en dubbelriktad cykelbana.

 

En trädplan för Östermalm utom Gärdet har presenterats som innehåller förslag till ny allé-plantering framför allt på de bullerutsatta kringfartsgatorna. Vi önskar också skötselplaner för utsatta träd som den gamla eken på Oxenstiernsgatan. Samtidigt har en cykelplan tagits fram vilket är positivt men vi anser att utbyggnadstakten är för långsam speciellt som SL redan i sommar vill införa ledbussar på innerstadens bussnät. Ledbussar och cyklar går ej bra ihop.

 

Medlemsavgiften 1998

 

Årsmötet beslöt förra året att höja medlemsavgiften 1998 p g a höjda portokostnader m m. Inbetalningskort bifogas med detta utskick.

                                                                                              Per Schönning, ordf